AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER


Beskrivning av BPH (Beteende- & Personlighetsbeskrivning Hund)


Hunden förs under hela beskrivningen av sin ägare, eller annan av hunden känd person. Denne blir innan och under beskrivningen informerad om vad som kommer att ske av en testledare. Ägaren/föraren är alltid närvarande då hunden beskrivs och har rätt att avbryta deltagande när som helst. Beskrivningen kan ses som en rad stationer, där hunden får vara med om olika typer av händelser. Hundens reaktioner noteras under beskrivningen av en utbildad beskrivare.

För att beskrivningen ska kunna genomföras behöver ägaren/föraren ta med 1) en kastbar leksak som hunden uppskattar, samt 2) 10 godbitar av en typ som hunden uppskattar (”favoritleksak” och ”favoritgodis”). Följande moment ingår i beskrivningen:

1. Främmande person
Hunden träffar en främmande person som bjuder in till kontakt. Hunden avgör själv om den vill umgås eller inte. Om hunden accepterar att vara med personen går denne några meter med hunden i koppel, samt hanterar den genom att klappa, titta på tänder och lyfta på två tassar.

2. Föremålslek
Hundägare och testledare inbjuder till lek med hunden, dels med ett för hunden känt föremål dels med ett okänt.

3. Matintresse
Mat/godis som hundägaren själv bedömt som hundens favorit göms med stigande svårighetsgrad och hundens intresse och uthållighet för att få tag på mat/godis registreras.

4. Visuell överraskning
Hund och hundägare går tillsammans med testledaren när en overall hastigt dras upp 4 meter framför hunden.

5. Skrammel
Hund och hundägare går tillsammans med testledaren när en metalltrumma som inuti försetts med olika typer av metallföremål börjar roteras så att ett skramlande ljud uppstår.Trumman är synlig och ljudet börjar när hunden är 4 meter ifrån den.

6. Närmande person
En långsamt gående ”konstig människa” kommer närmare och närmare hund och hundägare.

7. Underlag
Hunden och föraren passerar tillsammans gående över ett halt underlag som är något upphöjt från marken.

Beskrivningen innehåller inte några komplicerade eller fysiskt krävande uppgifter vare sig för hund eller människa. Efter att beskrivningen genomförts får ägaren/föraren en muntlig beskrivning av hur hunden reagerat i de olika delmomenten, vilket kan ses som något av en personlighetsprofil för hunden.

 

Mentalbeskrivning
 

Vem har nytta av mentalbeskrivning?Uppfödaren - vid val av partner till avelsdjur
Uppfödaren - för att följa upp avkommor
Valp köparen - för att få en uppfattning om föräldradjurens mentala status inför val av valp
Hundägaren - då hunden skall utbildas
Svenska Brukshundklubben - för att främja avel av sunda brukshundar
Samhället - mentalbeskrivning är en kvalitetsgaranti
 

 

Vad innebär mentalbeskrivning?
Hundens mentalitet beskrivs genom att olika situationer, bland annat överraskningsmoment, arrangeras. Med hjälp av ett protokoll beskrivs hundens reaktioner i en intensitetsskala. Längre ner kan du läsa om de olika momenten.
En hund blir inte godkänd eller underkänd, beskrivningen är inte någon form av test. Men givetvis är vissa värdetal bättre och vissa sämre utifrån avelsperspektiv eller med tanke på att en hund skall bildas för något specifikt ändamål eller vara en sällskapshund.

 

Vem beskriver hunden?
Den som beskriver hunden kallas mentalbeskrivare. Denne har minst sextio timmars utbildning bakom sig samt praktisk erfarenhet från att ha medverkat som funktionär på ett antal mentalbeskrivningar. Det är beskrivaren som fyller i protokollet. Protokollet ger inte utrymme för några subjektiva värderingar. Vid beskrivning medverkar också testledare och funktionärer. Dessa har också utbildning för sina resp. uppgifter och vet exakt hur de skall uppträda i förhållande till hunden. Beskrivaren kan avbryta beskrivningen om hunden av någon orsak visar sig bli negativt påverkad.

Hur skall hundägaren uppträda?
Som hundägare är det spännande att få sin hund mentalbeskriven. Det finns ingen orsak att vara nervös då det inte handlar om att vare sig hundägaren eller hunden som blir bedömda. Det är som tidigare nämnts en beskrivning av hundens reaktioner.Man bör anlända till platsen i god tid. Lämpligen får hunden bekanta sig med området så att den känner sig i god balans. Kommer man i sista minuten blir man som hundägare stressad och givetvis smittar det av sig på hunden. Inför beskrivningen skall hunden vara väl rastad och motionerad i den omfattning som den är van vid. Några vardagliga rutiner bör inte brytas med hänsyn till beskrivningen. Naturligtvis är det viktigt att hunden är frisk och mår bra. En skadad eller sjuk hund visar inte sitt rätta jag. Träna. lek och pyssla om hunden innan så att den är glad och positiv.


Vilken utrustning skall hundägaren och hund ha?
Hunden skall ha ett vanligt koppel ca 1,80 långt och ett vanligt halsband, är det en strypkedja, skall länken kopplas om så att den inte är strypande, men det hjälper mentalbeskrivaren till med. Vaccinationsintyg skall visas upp. Hunden skall vara ID-märkt genom tatuering eller chip. Den som har en chipmärkta hund, måste ha en egen avläsare med till platsen. Vatten kan komma till pass efter genomförd beskrivning.


Några regler

 • Hund som mentalbeskrivs skall vara minst tolv månader gammal.

 • Någon övre åldersgräns finns inte.

 • Alla hundar skall vara ID-märkta.

 • Alla registrerade hundar har rätt att delta i beskrivning.

 • Oregistrerade hundar har rätt att delta i syfte att utröna deras lämplighet i samhällsnyttig tjänst.

 • Efter beskrivning erhåller hundägaren ett beskrivningsprotokoll, det fungerar som bevis på att hunden genomgått beskrivning, något annat intyg utdelas ej.

 • Resultaten av hund som beskrivs registreras hos SKK.

 • Mentalbeskrivning arrangeras av Brukshundklubbens lokalklubbar och rasklubbar. Medlemskap fordras ej för att beskriva hund.
 • Hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka inom föreskriven tid.

 

Hinder för att deltaga

 • Hund som är blind eller döv

 • Tik som löper

 • Hund som på grund av sjukdom eller skada icke utan risk för sin hälsa kan deltaga i testen.

 • Svans och/eller öronkuperad hund som enligt SKK:s bestämmelser icke är utställningsberättigad.

 • Hund som varit utsatt för operativt ingrepp av sådan art att den enligt SKK:s bestämmelser icke är utställningsberättigad.

 • Tik senare än 30 dagar före beräknad valpning eller tidigare än 75 dagar efter valpning.

 • Importerad hund inom två månader efter karantänsvistelse.

 

 

Vem arrangerar mentalbeskrivning
Svenska Brukshundklubbens lokalklubbar och rasklubbar arrangerar mentalbeskrivning. I telefonkatalogen kan telefonnummer till närliggande lokalklubbar sökas. I medlemstidningen Brukshunden annonseras alla mentalbeskrivningar som arrangeras. Du finner även alla mentalbeskrivningar på Tävlingskalendern som ligger på Internet.


Hur görs anmälan och vad kostar det?
Anmälan görs på en förtryckt postgiroblankett. Arrangerande klubb skall tillhandahålla blankett. Avgiften är 350 kronor (gäller f.r.o.m 05.09.01) och skall vara arrangören tillhanda senast tre veckor före beskrivning. I mån av plats kan efteranmälan göras. Deltagarantalet är begränsat till åtta till tio hundar per dag och beskrivare.


Efter beskrivning
Protokollet skrivs i fyra exemplar, därav skickas originalet via SBK till SKK, där beskrivningen registreras. Ett ex lämnas till hundägaren. Denna kopia är ett intyg på att hunden genomgått beskrivning och bör förvaras i anslutning till stamtavlan. Ytterligare ex finns till uppfödare och rasklubb. Många rasklubbar har utarbetat en rasprofil. I rasprofilen kan utläsas rasens medelvärde för de olika egenskaperna. För ytterligare information hänvisas till rasklubben.
 

 

Text från: Svenska Brukshundklubben

Hur går det till på ett MH ( Mentalbeskrivning Hund )
 

Mentalbeskrivning är den testform som används mest för att få en bra bild av hundarnas mentalitet. Svenska Brukshundklubben har idag regler som säger att för att tävla bruksprov efter 18 månaders ålder eller genomföra tjänstehundsutbildning skall MH ha genomförts. Hundar av brukshundras som skall användas i avel måste ha genomfört MH (känd mental status) för att kunna registrera avkomman. Endast Mentalbeskrivning Hund (MH) räknas som "Känd mentalt status".


 

1. Kontakt
Hundägaren och hund går runt bland åskådaren och hunden ges tillfälle att passera människorna. Därefter är det testledarens tur att hälsa på hunden och hundägaren. Testledaren som skall vara okänd för hunden, tar den kopplade vovven och förflyttar sig ett litet stycke från ägaren och försöker skapa kontakt och inbjuda till samarbete. Tillbaka hos föraren hanterar testledaren hunden genom att känna på dennes bål, bröstkorg, titta på tänder och ben.

Beskrivaren iakttar hundens reaktioner vid kontakt och i samarbete med främmande människa och hur den låter sig hanteras av testledaren.

Önskvärt är att hund inte visar sig reserverad eller överdrivet inställsam och att den kan engagera sig i samarbete med andra människor.

 

2. Lek
Efter detta är det dags för en stunds lek mellan testledaren och hunden. Hunden lockas att leka med en trasa, den får tillfälle att både dra i trasan och jaga efter den då den kastas iväg. Hunden skall vara okopplad. Beskrivaren tittar på hundens vilja att samarbeta med en människa, lusten att jag ifatt och gripa en trasa och hur engagerad den är i leken.

Då en hund skall utbildas, underlättar det om det går att engagera den i någon form av föremåls lek och att den då visar samarbetsvilja.
 


3. Jakt
I detta moment beskrivs hundens jaktlust. Hunden ges tillfälle att jaga efter en "hare" det vill säja en trasa som dras i sicksack mönster.

Beskrivaren tittar på hundens intresse att följa efter, hur snabbt den startar och vad den tar sig för med bytet när det hittar det.

Önskvärt är att hundar som skall utbildas har ett visst mått av jaktintresse. Inlärning och dressyr bygger till stora delar på att man väcker jaktlusten. För den O-insatte kan det låta märkligt. För att få kunskap om den frågan rekommenderas att någon funktionär eller instruktör i Brukshundklubben kontaktas.

 


4. Aktivitetsnivå
I momentet aktivitetsnivå beskrivs hur hunden beter sig då det inte händer något runt den. Under tre minuter skall hundägaren stå stilla med hunden kopplad.

Beskrivaren tittar då på hur hunden beter sig. En del hundar börjar gnälla, andra letar pinnar, någon kanske lägger sig ned.

Önskvärt är att hundar kan växla mellan aktivitet och passivitet och i det senare skedet förhålla sig lugna och stilla.

 

5. Avståndslek
Inledningsvis lekte testledaren med hunden nära hundägaren. I detta moment ges hunden tillfälle att söka upp och engagera sig i en lek på avstånd av hundägaren. Här agerar en figurant på ca 40 meters avstånd från hunden. Figuranten är iklädd en stor kappa och kan för vissa hundar te sig lite mystiskt. Denne bollar med ett föremål och lockar till lek. Därefter försvinner figuranten i ett naturligt buskage och hunden släpps för att ges tillfälle att söka upp figuranten. Det fodras här att hunden är nyfiken och vill lämna sin förare. När hunden kommer fram till figuranten, har denne tagit av sig kappan och påbörjar en lek med hunden. Beskrivaren tittar på hundens nyfikenhet, vilja och mod att lämna föraren för att undersöka figuranten och om den är intresserad av att påbörja lek med denne.


 

6. Överraskning
I detta moment kommer hunden att utsättas för en visuell överraskning genom att en uppstoppad mansoverall plötsligt dras upp framför den. Här reagerar hundar på mycket olika sätt, vissa blir rädda, andra blir arga. Det viktiga är att hunden både reagerar och avreagerar. Det vill säja att rädslan eller misstänksamheten släpper och att den kan t kontakt med overallen. Den ges tillfälle att avreagera genom at den, efter anvisningar, tillsammans med föraren får röra sig fram och tillbaka runt overallen ett antal gånger. När hunden stannar vid overallen ges hunden tillfälle att lukta på den. Hundägaren får stödja och hjälpa hunden på bästa sätt.

Beskrivaren tittar på hundens nyfikenhet och förmåga att avreagera och hur mycket stöd den behöver från sin förare. Det är värt att ha i minnet att det är sunt att bli rädd då man blir utsatt för hot. Men det är också viktigt att rädslan släpper då hotet upphör och att hunden sedan kopplar av.

En hund som används i avel får inte vara överdrivet ängslig och rädd, då detta förs vidare genom arv.
 

 

7. Ljudkänslighet
I detta moment utsätts hunden för en akustisk överraskning i form av skrammel. Det är en kedja som dras på korrugerad plåt. Hundar är olika ljudkänsliga, vissa reagerar kraftigt inför detta plötsliga oljud med an andra inte bryr sig nämnvärt.

Beskrivaren tittat framförallt på hur lång tid och omfattande reaktionen är och på vilket sätt hunden kommer över eventuell rädsel reaktion.

Hundar som utbildas och används i avel, bör inte vara känsliga för ljud, det kan vara tecken på att hunden är ängslig och orolig.

 


8. Spöken
I detta moment avser man att beskriva hundens reaktion inför hotfulla rörliga föremål som långsamt närmar sig hunden. Två människor är utklädda till spöken, det vill säga, de har vit beklädnad från topp till tå. Ögon och mun är kraftigt svart markerade, just detta bidrar till att hunden känner ett hot.

Det är viktigt att vinden blåser från hunden, så att den inte kan identifiera spökena som människor. De rör sig stereotypt så att hunden inte känner igen ett mänskligt rörelsemönster. När spökena kommit ca 4 meter från hunden skall de vända sig om, så att hotet minskar och hunden ges tillfälle att gå fram för att undersöka och hälsa. Beskrivaren tittar på hundens förmåga att stå emot hotet och om den visar vilja att försvara sig själv och sin ägare samt vilket intresse den visar av att undersöka spökena då de vänt.

Utifrån perspektivet att mentalbeskrivning skall selektera hundar för avel och utbildning, är det viktigt att få kännedom om hur de reagerar inför hotfulla situationer och hur de löser dessa. Hundägaren får också information om hur hunden uppträder i sådana lägen.
 


9. Leklust
I moment två beskrivs hundens leklust. Hunden har därefter utsatts för upplevelser som kan ha påverkat den i skiftande riktningar. Det är därför av intresse att åter se hur leklysten den är.


 

10. Skottprov
Slutligen beskrivs hundens reaktion i samband med skottlossning. En skytt är gömd 20 meter från hunden. Hunden prövas såväl i aktivitet i form av lek med trasa, som i passitivtet och nu är det föraren som ges tillfälle att leka med hunden.

Vid avel och utbildning av brukshundar är det av största vikt hundarna är skottfasta. Hundar som är påtagligt ljudkänsliga mår förmodligen inte bra i dagens bullriga samhälle.
 

 

Text från: Svenska Brukshundklubben
 

Tillbaka